• Egyszerű civil szervezeti forma
 • Természetes személyek, - legalább két fő - hozhatják létre
 • nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására
 • vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható
 • a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni (azzal az eltéréssel, hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja)
 • a civil társaság nem jogi személy
 • a társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt.

Melyek a polgári jogi társaságra vonatkozó fő szabályok, amit a civil társaságra is alkalmazni kell?

A civil társaságra (Civil tv.) a polgári jogi társaságra (Ptk.) vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken.

A polgári jogi társaság (pjt) gazdasági cél érdekében jön létre. Ennek mintájára hozható létre a civil társaság, amely nem gazdasági cél érdekében alapítható. A civil társaság nem jogi személy. A társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt. Az alapító tagok egy társasági szerződésben megjelölik a célokat, az együttműködés formáját, a társaság szervezetét és képviseletét. Nincs formai kényszer, a szerződés meglehetősen szabadon alakítható. Az elvárás csak annyi, hogy a társaság célja ne gazdasági cél legyen, és legyen egy ügyvivő tag. Már két fő elegendő a társasághoz. A jogi személyiség hiányából következően a tagok vagyoni felelőssége egyetemleges.

Pontokba szedve a pjt-t:

 • legalább két személy alapíthatja
 • kötelező a személyes közreműködés kivéve jogi személy tag esetén
 • közös gazdasági cél, közös vagyoni hozzájárulás
 • szerzett dolog közös tulajdon; közös tulajdon szabályai alapján használható
 • évenkénti elszámolás
 • minden tag jogosult az ügyvitelre
 • harmadik személy felé egyetemleges vagyoni felelősség

A társaság megszűnik:

a) ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;
b) ha eltelt a határidő, amelyre alakult, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes felmondással, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
d) azonnali hatályú felmondással;
e) a társaság közös elhatározással való megszüntetésével;
f) ha a tagok száma egyre csökken.