A közhasznú szervezetet a közhasznú besorolás nélküli szervezetek alapvető kedvezményein túl az alábbi kedvezmények illetik meg:
- állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést csak akkor köthet, ha az érintett civil szervezet közhasznú jogállással rendelkezik (35. §)

- A közhasznú szervezetek számos adókedvezményben is részesülnek, különösképpen:

  • Mentesülnek az ÁFA megfizetése alól az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFAtv.) 85. §-ában taxatíve felsorolt esetekben. Az ÁFAtv. 257/A. § továbbá lehetővé teszi, hogy külföldi adományozás és segély esetén az abból beszerzett termék és szolgáltatás után a közhasznú szervezetre áthárított ÁFA-t vissza lehet igényelni, feltéve, hogy a termék illetve a szolgáltatás beszerzésére a közhasznú feladat ellátása érdekében került sor;
  • mentesül a személyi jövedelemadó alól a közhasznú egyesület részéről a közhasznú feladat ellátásával magányszemélynek nem pénzbeli juttatás, illetőleg a pénzbeli juttatás minimálbér 50%-át meg nem haladó összegben havonta történő juttatás (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény I. mellékletének 3.3. pontja alapján);

- A közhasznú szervezetek társasági-adó alapjának megállapítására általánosságban is kedvezőbb társasági-adó szabályok vonatkoznak (Taotv. 9. §);

- A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevevőit is kedvezmények illetik

- Csak a közhasznú szervezetek jogosultak támogatóik számára a kedvezményre jogosító igazolások kiadására.