Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A változások nem jelentősek, sokkal inkább pontosítások, ugyanakkor a jogalkotó továbbra is nagy teret enged a feleknek. Javasoljuk minden ügyfélnek, hogy tekintse át a távmunkaszerződéseiket és szabályzataikat a lent ismertettek alapján.

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt az alábbiak szerint módosította a távmunkavégzést szabályozó 487/2020. (XI. 11) Korm. rendeletet:

 • 2021. július 3-ig a munkavédelmi törvény 86/A §-a nem volt alkalmazandó. 2021. július 3-tól a 86/A §-ának kizárólag az alábbi rendelkezéseit nem kell alkalmazni:
 1. A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
 2. a munkáltató vagy megbízottja - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
 3. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
 4. a hatósági ellenőrzést a munkavédelmi hatóság kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
 5. távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.
 • 2021. július 3-tól az alábbi 86/A §-ban részletezett kötelezettségeket kell figyelembe venni távmunkavégzés esetén:
 1. A távmunkavégzés a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
 2. A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.
 • Új rendelkezéseket vezet be a jogalkotó, melyek az alábbiak:
 1. A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
 2. A fent meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
 3. A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
 4. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
 5. Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
  1. a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
  2. a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
  3. a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
 6. A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban kötelesek megállapodni a munkavégzés helyéről. Ez esetben a távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
 7. A hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

Továbbra sem kötelező a távmunkavégzés pontos helyében megállapodni, és fontos rendelkezés, hogy a munkaviszonyban álló felek a fenti munkavédelmi rendelkezésektől eltérhetnek.

 • Adómentes juttatás

Továbbra is megmarad azon szabály, hogy a mindenkori minimálbér 10 %-át a munkáltató igazolás nélkül, költségtérítés címén adómentesen megfizetheti a munkavállónak, feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget nem számol el.

 • Mt. távmunkára vonatkozó rendelkezése

A 2021. július 3-ig hatályos szabályok alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató az Mt. távmunkára vonatkozó Mt. 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek.

Új rendelkezés az alábbi:

A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 196. §-a helyett az alábbiakban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 1. Új rendelkezés, hogy az Mt. 197. §-a veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható. A paragrafus az alábbiakat szabályozza:
 2. A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.
 3. Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
 4. Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
  1. a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
  2. a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
  3. a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és
  4. a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.
 5. Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
 6. A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.
  1. A munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.
  2. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
  3. Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.

 Budapest, 2021. július 7.

 Szerző: Dr. Zempléni Kinga ügyvéd