Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A veszélyhelyzetben bevezetett legutóbbi, 2021. júliustól alkalmazandó rugalmasabb szabályokat véglegesítette a jogalkotó, továbbra is nagy teret engedve a feleknek. Javasoljuk minden ügyfélnek, hogy tekintse át a távmunkaszerződéseiket és szabályzataikat a lent ismertetek alapján.

A jogalkotó a közel két éve tartó veszélyhelyzet alatt számos alkalommal módosította a távmunkavégzésre vonatkozó szabályokat. Ez alatt az idő alatt sokszor felmerült, hogy véglegesen is módosításra kerül a Munka Törvénykönyve távmunkára vonatkozó szakasza. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény tett pontot ezen kérdésre 2021. decemberében, mivel ezen jogszabály (remélhetőleg) véglegesen rendezi a távmunkavégzés veszélyhelyzet megszűnését követő szabályait.

A Távmunkavégzés szabályai a veszélyhelyzet alatt című cikkben beszámoltunk róla, hogy a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt, 2021. július 3-től jelentősen módosította a távmunkavégzés szabályait (487/2020. (XI. 11) Korm. rendeletet). 2021 decemberében a jogalkotó gyakorlatilag véglegesítette ezen átmeneti rendelkezéseket, így a jövőben a veszélyhelyzet lejártát követően is ugyanazon szabályok lesznek alkalmazandóak, mint a fenti Kormány rendelet által bevezetettek.
Ezek az alábbiak:

Mt. távmunkára vonatkozó rendelkezése

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.

A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során

 1. a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
 2. a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
 3. a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és
 4. a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

Az Mt. 197. §-t véglegesen hatályon kívül helyezik, mely az alábbiakat tartalmazta:

 • A munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.
 • Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
 • Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.

Munkavédelem

A távmunkavégzés a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.

A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségükről.

Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén

 1. a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
 2. a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
 3. a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban kötelesek megállapodni a munkavégzés helyéről. Ez esetben a távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.

 1. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
 2. A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
 3. A fent meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
 4. A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
 5. A hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

Továbbra sem kötelező a távmunkavégzés pontos helyében megállapodni információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végzett munka esetén, azonban javasolt rögzíteni adóügyi szempontból, hogy kizárólag Magyarország területén végezhet a munkavállaló munkát.

Adómentes juttatás

Az általános szabály szerint a munkavállaló részére meg kell téríteni az általa viselt, a munkavégzés során ténylegesen felmerült költségét, ez alapján a távmunkavégzés során felmerülő bizonyos költségeket (villany, gáz, internet, eszközök, stb.) költségeit meg kell téríteni.

Továbbra is megmarad azon szabály, hogy a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeget (2022-ben 20.000 Ft) a munkáltató igazolás nélkül, költségtérítés címén adómentesen megfizethet a munkavállónak, feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget nem számol el.

Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része számolható el költségként.