Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Útmutató civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára

II.B Távmunka megállapodás minta

A megállapodás minta szövegét, a magyarázó megjegyzések nélkül, javasoljuk a munkáltató és a munkavállaló közötti munkaviszony egyedi sajátosságaihoz igazítani, hogy a valóságnak megfelelő helyzetet tükrözze! A megjegyzéseket és az alternatív szövegrészeket dőlt, félkövér szöveggel jelöltük.

 

MEGÁLLAPODÁS MINTA

munkaszerződés módosítás távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásról

 

amely létrejött

egyrészről a(z) ………………………………….., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),

székhely: ………………………………………

cégjegyzék szám/nyilvántartási szám: ………………………………………

adószám: ……………………………..

másrészről …………………………………., mint munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló),

születési hely, idő: …………………………………………..

anyja neve: ……………………………………………………..

lakcím: …………………………………………………………..

adóazonosító jel: ……………………………………………..

TAJ szám: ………………………………………………………

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

 

A Felek a közöttük ….. év ………… hó …….. napján létrejött és annak módosításaival érvényes munkaszerződést, a Munkavállaló távmunkavégzésének biztosítása érdekében - közös megegyezéssel -….. év ………… hó …. napjától határozatlan időtartamra/VAGY/……… napjáig terjedő határozott időtartamra módosítják, mely alapján a munkaszerződés munkavégzési helyre vonatkozó pontja módosul, a távmunkavégzés feltételeinek szabályozása tekintetben pedig kiegészül.

MEGJEGYZÉS: Ha csak egy kezdő dátum szerepel a munkaszerződésben, akkor a módosítás értelemszerűen határozatlan időre szól. Lehet azonban a felek között olyan megállapodás is, hogy határozott időtartamra kötnek megállapodást távmunkavégzés céljából.

A távmunkavégzéssel kapcsolatos - jelen megállapodásban rögzített - feltételektől eltekintve a Munkavállaló eredeti munkaszerződésében foglalt feltételek változatlanok maradnak.

 

 1. Távmunkavégzés

A Munkavállaló a távmunkavégzés keretében a vonatkozó jogszabályok, különösen a munka törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkáltató utasításai szerint végzi tevékenységét.

MEGJEGYÉS: Ha a munkáltatónak van belső, Munkaügyi vagy távmunka szabályzata, akkor az alábbi szöveg alkalmazandó: „A Munkavállaló a távmunkavégzés keretében a vonatkozó jogszabályok, különösen a munka törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkáltató ………………belső szabályozása/szabályzata és utasításai szerint végzi tevékenységét.

A Munkavállaló jelen munkaszerződés-módosítás aláírásával elismeri, hogy a Munkáltató távmunkavégzéssel kapcsolatos belső szabályozását megismerte, tudomásul vette, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.”

A Munkavállaló köteles a távmunkavégzés helyén történő munkavégzés során a munkaidejében munkát végezni, illetve elérhetőségét a meghatározott kommunikációs eszközök útján (telefon, e-mail, stb.) biztosítani.

A Munkavállaló köteles a Munkáltató által meghatározott rendszerességgel a munkáltató által megjelölt helyen, illetve módon a munkaértekezleteken, illetve megbeszéléseken részt venni.

A Munkavállaló távmunka végzésének kezdete: 20…… év ………….. hó …… napja.

 

 1. Munkavégzés helye és rendszeressége

MEGJEGYZÉS: az alábbi két bekezdés tekintetében, a felek megállapodása alapján, szükséges választani részleges távmunka, vagy teljes távmunka között!

Részleges távmunka esetén:

A Munkavállaló eredeti munkaszerződésének a munkavégzés helyére vonatkozó pontja módosul, mely szerint a Munkavállaló a munkavégzési kötelezettségét

 • hetente/havonta ……. munkanapon, távmunkavégzés keretében, …………………………………...…………… szám alatti helyen, ………………….. helyiségben (távmunkavégzés helye),
 • a hét további munkanapjain a Munkáltatónak a Felek között mindenkor hatályos munkaszerződésben meghatározott székhelyén/telephelyén, valamint a Munkavállaló munkaköréből adódó feladatok teljesítéséhez szükséges egyéb területen, telephelyen, tárgyalási helyszínen

teljesíti.

A Felek, egyeztetésük alapján - a fenti keretek között - a Munkavállaló munkatevékenységéhez, feladataihoz igazodóan határozzák meg a távmunkavégzés helyén, illetőleg a Munkáltató székhelyén/telephelyén történő munkavégzés konkrét munkanapjait.

A Munkáltató, indokolt esetben - a Munkavállalóval történő egyeztetést követően – eseti jelleggel jogosult a távmunkavégzés napjait egyoldalúan módosítani.

Teljes távmunka esetén:

A Munkavállaló eredeti munkaszerződésének a munkavégzési helyre vonatkozó pontja módosul, mely szerint a Munkavállaló a munkavégzési kötelezettségét a hét minden munkanapján távmunkavégzés keretében, a ……………………………………………...…………… szám alatti helyen ……………. helyiségben

 (távmunkavégzés helye) teljesíti.

A Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a Munkavállaló távmunkavégzési helyén, munkavédelmi és biztonsági szempontból távmunka végzés céljából kialakított, illetve üzembe helyezett terület minősül munkahelynek.

 

 1. A távmunkavégzés tárgyi feltételei

MEGJEGYZÉS: az alábbiakban a megállapodás tartalma alapján szükséges választani ld. tárgyi eszközök nem / részleges / teljes biztosítása, illetve SZJA tv. szerinti költségtérítés kérdésében!

A Munkáltató biztosítja a távmunkavégzéshez szükséges információtechnológiai és számítástechnikai eszközöket.

MEGJEGYZÉS: Ha van belső szabályzat, a szöveg módosul: „A Munkáltató biztosítja a távmunkavégzéshez szükséges információtechnológiai és számítástechnikai eszközöket a mindenkor hatályos belső szabályozása szerinti feltételekkel.”

A munkáltató költségtérítést nem biztosít:

A Munkavállaló a távmunkavégzési helyként megjelölt munkahelyen biztosítja a távmunka végzéshez szükséges, a Munkáltató által nem biztosított egyéb munkavégzési eszközöket, és viseli a munkavégzéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő bérleti díjat, a fűtési, a világítási és a technológiai energia díját és más hasonló jellegű költségeket.

A munkáltató az SZJA törvény szerinti költségtérítést biztosítja:

MEGJEGYZÉS: A távmunka jogi szabályozásáról szóló I. Útmutatóban részletezettek szerint, az SZJA törvény alapján meghatározott összegű támogatás fizethető adómentesen a ténylegesen felmerülő költségektől függetlenül.

A Munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott mértékű, adómentes költségtérítést biztosítja a munkavállaló számára, amennyiben a távmunkavégzés megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Az eszközök karbantartásáról, használatáról

Szükség esetén a Munkáltató - előzetesen egyeztetett időpontban - köteles biztosítani a távmunka végzés céljából a Munkáltató által rendelkezésre bocsátott eszközök (asztali számítógép/laptop és annak tartozékai, stb.) és hálózatok (telefon, internet stb.) üzembe helyezését, illetve javítását, karbantartását. 

A Munkáltató által biztosított munkaeszközöket a Munkavállaló alapvetően munkavégzés céljából használhatja. A Munkavállaló ezen eszközök magáncélú használatára csak a munkáltató vonatkozó belső szabályozásában meghatározott feltételek szerint jogosult.

A Munkavállaló a Munkáltató által biztosított munkaeszközök használatát más személyek részére nem engedheti át. Köteles azokat rendeltetésszerűen használni, károsodástól megóvni, tárolásukról és őrzésükről megfelelően gondoskodni.

A tájékoztatási kötelezettségről

A Munkavállaló köteles a Munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a munkavégzését akadályozza vagy kizárja (pl. eszközök vagy hálózat megrongálódása, meghibásodása, energia kimaradás stb). Amennyiben a hiba olyan mértékű, hogy a távmunkavégzés tartósan nem lehetséges, a Munkáltató a hiba elhárításáig elrendelheti a Munkáltatónak a Felek közötti mindenkor hatályos munkaszerződésben meghatározott telephelyén történő munkavégzést.

Munkavégzés helyének megváltozása

A Munkavállaló a távmunkavégzés helyének megváltoztatási szándékáról köteles a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a Munkáltatóval együttműködni annak megvizsgálásában, hogy a távmunkavégzés feltételei az új helyszínen biztosíthatók-e. A távmunkavégzés helyének módosításáig a Munkáltató elrendelheti a Munkáltatónak a Felek közötti mindenkor hatályos munkaszerződésben meghatározott telephelyén történő munkavégzést. 

Munkaeszközök használatához kapcsolódó felelősségről

A Munkavállaló a szabályszerűen – külön írásbeli nyilatkozat vagy jegyzőkönyv alapján – átadott és átvett eszközökért megőrzési felelősséggel tartozik. A Munkavállaló a távmunkavégzés megszűnése, vagy a munkáltató rendelkezése esetén köteles a kifejezetten a távmunkavégzés céljára biztosított munkaeszközöket hiánytalanul visszaszolgáltatni, az átvett eszközökkel elszámolni.

Jelen megállapodás megszüntetése esetén a Munkavállaló köteles a Munkáltató által rendelkezésre bocsátott eszközöket a Munkáltató felhívására haladéktalanul visszaszolgáltatni. 

 

 1. A távmunkavégzéshez kapcsolódó egyéb szabályok

4.1 Munkavédelem és munkabiztonság

A Munkavállaló elismeri, hogy a távmunkavégzéssel összefüggő munkavédelmi és biztonsági előírásokat megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja, továbbá együttműködik a Munkáltatóval az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények kialakításában és a munkavédelmi-, és biztonsági előírások betartásában.

A Munkáltató gondoskodik az általa biztosított munkaeszközök megfelelő és biztonságos állapotáról.

A Munkavállaló - a rendelkezésére bocsátott ajánlások, tájékoztatások figyelembevételével - alakítja ki és biztosítja a távmunkavégzés helyén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

A munkavállaló a munkavédelmi szempontból megfelelőnek minősített távmunkahelyen csak a munkáltató hozzájárulása alapján változtathatja meg a munkavédelmi szempontból lényeges munkakörülményeket.

A munkavállaló alkalmanként a távmunka megállapodásban rögzített távmunkahelytől eltérő munkavégzési helyet is választhat, melyet a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények teljesülésére figyelemmel köteles megválasztani.

A Munkavállaló munkavégzése során köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést akadályozza.

4.2 Távmunkavégzés helyének ellenőrzése

A munkáltató, a távmunkahely létesítését megelőzően és annak fenntartása alatt, jogosult számítástechnikai eszköz alkalmazásával is ellenőrizni, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei fennállnak-e, illetve a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.

A munkáltató vagy megbízottja, a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából, léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

Ennek érdekében a Munkavállaló előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja annak lehetőségét, hogy a Munkáltató megbízottja a távmunkavégzés helyére bejusson, a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat elvégezze, azokat megfelelően dokumentálja, és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedéseket kezdeményezzen.  

A munkavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzéséről a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató a belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi. 

 4.3 Távmunkavégzést akadályozó körülmények

A Munkavállaló az otthoni munkavégzése során fellépő, munkavégzést akadályozó, vagy baleseti veszélyhelyzetet eredményező rendellenességet, vagy a munkavégzés során bekövetkezett balesetet köteles haladéktalanul a Munkáltatónak bejelenteni, továbbá a veszélyhelyzetet a tőle elvárható módon csökkenteni, vagy megszüntetni.

Biztonsági-, információvédelmi-, vagy adatvédelmi incidens észlelése, vagy annak gyanúja esetén a Munkavállaló köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Munkáltatónak, a mindenkor hatályos belső szabályozás szerint.

 

 1. A megállapodás megszüntetése

Jelen megállapodás megszüntetése esetén a Munkavállaló foglalkoztatása az eredeti munkaszerződés szerinti munkavégzési helyen és feltételekkel folytatódik tovább.

Közös megegyezés

Jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik.

Felmondás

Jelen megállapodást a Munkáltató, illetve a Munkavállaló a másik félhez intézett írásbeli, indokolt nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, a távmunka keretében történő munkavégzés további fenntartását befolyásoló vagy akadályozó körülményre, különösen az alábbi okokra hivatkozással:

 • a Munkavállaló személyi, családi vagy lakhatási körülményeiben olyan lényeges és tartós változás következik be (pl. gyermekszületés, tartós betegség, hozzátartozó otthoni ápolása, lakáscsere stb.), amely a távmunkavégzést ellehetetlenítené, illetőleg aránytalanul megnehezítené,
 • a Munkavállaló távmunkavégzési helyén történő munkavégzés munkavédelmi feltételei tartósan nem biztosíthatók, így a távmunkavégzés fenntartása a munkavállaló egészségét veszélyeztetné,

Azonnali hatályú felmondás

A megállapodást a Munkáltató, illetve a Munkavállaló a másik félhez intézett írásbeli, indokolt nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja, ha a távmunka keretében történő munkavégzés további fenntartását valamely objektív körülmény bekövetkezése vagy a másik fél magatartása lehetetlenné teszi, különösen az alábbi okokra hivatkozással:

 • a Munkavállaló távmunkavégzési helye a távmunka végzésére tartósan alkalmatlanná válik (megrongálódás pl. tűzvész, földrengés következtében stb.),
 • olyan mértékű biztonsági kockázat merül fel, ami a szerződéskötéskor nem volt ismert, és a további biztonságos munkavégzést nem teszi lehetővé.

A jelen megállapodás megszüntetésével kapcsolatos rendelkezések a Feleknek a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó törvényben biztosított jogosítványait nem érintik.

 

 1. Záró rendelkezések

A jelen munkaszerződés módosítás által nem érintett egyéb kérdésekben a Felek közötti eredeti munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, elsősorban az Mt. rendelkezései az irányadóak.

A Munkavállaló és a Munkáltató között felmerülő munkaügyi jogviták tekintetében a területileg illetékes Törvényszék jár el.

 

Kelt :  ……………………….………

 

Aláírás: …………………….………                                      Aláírás: …………………..…………

Név: ………………………………….                                      Név: ………………………………….

Munkáltató                                                                   Munkavállaló

 

Forrás: PILnet.org

Szerződés minta:  Word, PDF