Az adományok fogadásához a jogszabályi feltételek mellett nem árt tisztában lenni egyes gazdálkodási, könyvelési kérdésekkel sem.

Ebben a cikkben néhány sokszor felmerülő kérdés lényegi pontjait emeljük ki,  mivel minden adománygyűjtés, és annak körülményei eltérőek lehetnek, így egy-egy nagyobb akció előtt javasoljuk előre egyeztetni a könyvelővel, adótanácsadóval.

Milyen bizonylatot kell adni adomány fogadásakor?

Adomány sokféle módon érkezhet egy civil szervezethez - urnába bedobva, banki átutalással vagy bankkártyával fizetik, csekken, személyesen, telefonos adományozás útján. Az adomány formáját tekintve lehet pénzbeni, vagy tárgyi adomány (dolog, termék, áru, eszköz) illetve ezek ingyenes használata vagy ingyenesen felajánlott igénybe vehető szolgáltatás.

Mindegyik esetben elmondható, hogy mint minden gazdasági eseményről, az adomány beérkezéséről is kell, hogy szülessen egy számviteli bizonylat, mely alakilag és tartalmilag hitelesen és megbízhatóan tudja alátámasztani az adomány beérkezését, átvételét.

Kinek kell kiállítania a bizonylatot?

Ha az adomány gazdálkodó szervezettől érkezik, akkor bármelyik fél kiállíthatja a számviteli bizonylatot az adott adományozással kapcsolatban, magánszemély adományozó esetén mindig az adományt átvevőt terheli ez a kötelezettség.

A számviteli bizonylat általános alaki és tartalmi kellékeit a Számviteli.tv. 167.§ (1)-ben találjuk, ami az adományok átvételét tekintve legalább a következők:

 • bizonylat megnevezése és sorszáma, vagy egyéb más azonosítója,
 • belső bizonylat esetén:
  • a bizonylatot kiállító adományt fogadó szervezet (szervezeti egység) megjelölése,
  • a készletmozgások és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, és az átadó (befizető) aláírása
 • külső bizonylat esetén a bizonylatot kiállító adományozó neve, címe
 • a bizonylat kiállításának időpontja
 • a megtörtént gazdasági művelet tartalmi leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta vagyonváltozások mennyiségi és értékbeni adatai.

Az adomány fogalmából eredően az adományból származó bevétel nem minősül értékesítésből származó bevételnek, így biztosan nem kell róla az adományt befogadó szervezetnek számlát kiállítania. Persze semmi sem tiltja a számla kiállítást sem, ekkor, mint áfa körön kívüli ügylet szerepeljen az adomány összege a számlán.

Pénzbeli adományok bizonylatai:

Amennyiben az adomány pénzben érkezik, a szervezetnek akkor van számviteli bizonylat kiállítási kötelezettsége, ha azt készpénzben (utalványban vagy más, tárgyiasult készpénzt helyettesítő eszközben) veszi át. Amennyiben a készpénzadomány gyűjtőládába érkezik, úgy a számviteli bizonylat az ennek bontásakor felveendő jegyzőkönyv lesz, míg ha az adományozó személye ismert, akkor a bizonylat lehet pénztár bevételi bizonylat, átvételi bizonylat vagy adománylevél. Ha a pénz valamilyen pénzügyi közvetítőn keresztül érkezik (bank, elektronikus tárca szolgáltató, mobil fizetési szolgáltató, egyéb szolgáltató), a pénzügyi közvetítő által kiállított bizonylat fogja alátámasztani a gazdasági eseményt.

Tárgyi és szolgáltatás adományok bizonylatai:

Amennyiben az adomány befogadása pénzmozgással nem jár, a következő bizonylatok bármelyike megfelel a gazdasági esemény dokumentálására és annak a könyvvitelben való rögzítésére, amennyiben megfelel a számviteli bizonylat követelményeinek:

 • tárgyi adomány esetén: a szervezet által kiállított átvételi bizonylat, adománylevél, az adományozó által kiállított szállítólevél vagy számla, ingyenes (szívességi) használatba adási szerződés
 • ingyenesen nyújtott (pro bono) igénybe vett szolgáltatás esetén: pro bono szerződés vagy együttműködési megállapodás és az ehhez tartozó, a szervezet által kiállított teljesítés igazolás és/vagy az adományozó által kiállított számla

Mikor kell ezeket a bizonylatokat kiállítani?

A beérkezett adomány formájától függően a pénzmozgás időpontjában, tárgyi adomány átvételének / átadásának időpontjában, szolgáltatás adomány esetén az igénybevétel időpontjában (vagy időszakos elszámolás esetén az időszak végével).

Milyen értéket kell feltüntetni a bizonylatokon?

Az adomány értékét főszabályként az adományozó határozza meg, az ő könyveiben szereplő érték vagy önköltségi, előállítási, bekerülési érték az irányadó. Amennyiben ezt az adományozó nem közli, akkor a dolog vagy a szolgáltatás piaci értéke lesz az az érték, melyen az adomány a könyvekbe felvehető. Pénzadomány esetén a pénzösszeg értéke szerint kell szerepeltetni az adományt, amennyiben az nem forintban érkezik, akkor a civil szervezet választása szerint a Számviteli törvény 60.§-ában meghatározott, a szervezet számviteli politikájában rögzített árfolyamon kell az adomány értékét forintosítani.

Milyen adatokat érdemes még feltüntetni a bizonylaton, illetve milyen információra lehet szüksége a könyvelésnek?

Mindenképpen szükséges azt tudni, hogy a beérkezett tárgyi adományt, felajánlást a szervezet a saját működéséhez fogja felhasználni, vagy tovább adja azt más szervezeteknek vagy magánszemélyeknek, mert ettől függően kell a könyvelésben bemutatni a gazdasági eseményt. Érdemes az átvételkor azt is tisztázni, hogy az adományozó szeretne-e külön, az adótörvények szerinti igazolást kérni az adományról és ennek tényét esetleg a kapcsolódó bizonylaton feltüntetni.

 

Miért fontos igazolást kiállítani a szervezetnek az adományról, amennyiben azt nem magánszemély adományozótól kapta?

Függetlenül az adományozó gazdasági szervezetek adózásától, adóbevallásuk elkészítésekor osztályozniuk kell az év során más gazdálkodóknak ellenszolgáltatás nélkül adott juttatásaikat.

Ha az adományt Magyarországon bejegyzett civil szervezetnek juttatta, első körben azt kell megvizsgálnia, hogy a juttatásban részesülőnek van-e közhasznú jogállása.

Ha a juttatásban részesülő civil szervezet nem rendelkezik közhasznú jogállással, akkor számolhatja el az adományozó az adó (társasági adó, kisvállalati adó) kiszámítása során a bevételeivel szembeni költségként a juttatás értékét, ha rendelkezik a civil szervezet azon nyilatkozatával, miszerint az adott évben

 • vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy
 • vállalkozási tevékenységet is végzett,
  • de a juttatást nem a vállalkozási tevékenységéhez (cél szerinti tevékenységéhez) kapta, vagy
  • a juttatást a vállalkozási tevékenységéhez kapta,
   • de a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, vagy
   • adófizetési kötelezettsége keletkezett, de azt megfizette, és adóalapja a juttatás nélkül sem lenne negatív.

Az utolsó esetben nem elég az előzetes nyilatkozat, az abban szereplő tényeket a civil szervezetnek beszámolójával és társasági adó bevallásával, annak elkészülte után is igazolnia kell.

Amennyiben a juttatásban részesülő közhasznú szervezet, úgy a jövedelemadózásban (társasági adó, kisvállalati adó) elismert költségnek, ráfordításnak számít a juttatás értéke, így az adományozónak nem kell megemelnie ezzel az adóalapját, amennyiben rendelkezik a juttatásban részesülő társasági adóban meghatározott igazolásával. Csak közhasznú szervezetnek adott adomány után lehet további kedvezményekre gondolni, és szintén ez az igazolás szükséges ahhoz is, ha az adományozó adóalap kedvezményt szeretne igénybe venni a társasági adóban az adományozáshoz kapcsolódóan.

Fontos, hogy a közhasznú szervezetnek nyújtott adomány csak akkor lesz elismert költség, és akkor élhet adóalap kedvezménnyel az adományozó, ha azt kifejezetten a közhasznú szervezet közhasznú céljára adja azzal, hogy az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, vagy a hozzá kapcsolódó személyeknek. Ezért a támogatott cél megnevezése különösen fontos eleme az igazolásnak.

 

Igazolás adományról a társasági adó alanyai részére

A kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:

 • az adományban részesülő és az adományozó (adózó) megnevezése, székhelye, adószáma
 • az adomány összege vagy értéke
 • a támogatott cél

Nem kötelező tartalmi elem, mégis megkönnyítjük vele az adományozónk életét, ha feltüntetjük az igazoláson, hogy

 • az adományban részesülő közhasznú jogállású-e (igen / nem), illetve
 • hogy az adományozás a két fél között megkötött tartós adományozási szerződés keretében érkezett-e, hivatkozva a megkötött szerződésre, és a megállapodás szerint ez hányadik évi adomány összeg

Közhasznú szervezetként addig az időpontig, illetve attól az időponttól nyilatkozhat az adományt fogadó szervezet, ameddig vagy amikortól közhasznú jogállással rendelkezett / rendelkezik.

Az igazolást az adomány átvételekor, legkésőbb az adóév végéig ki kell állítani és átadni.

A kiállítást két példányban kell elkészíteni, és valamilyen egyedi azonosítóval ellátni, valamint egy nyilvántartást vezetni a kiállított adomány igazolásokról. Ez lesz a könyvelés alapja az elkülönített számviteli nyilvántartásnak, hiszen a 476/2016. (XII.28.) kormányrendelet 9.§ (10) szerint a könyvvezetés során elkülönítetten kell nyilvántartani azokat az adománybevételeket, melyekről a szervezet adókedvezményre jogosító igazolást bocsátott ki. Bár látszólag a kisvállalati adó nem kedvezményezi az adományozókat, a társasági adóalap kedvezmények pedig csak a közhasznú szervezeteknek adott adományok után járnak, maga az a tény, hogy az adományozó az igazolás alapján a ráfordítást elszámolja a bevételeivel szemben (azaz az adóalapját csökkenti), okot ad az elkülönítésre.

Az igazolások kiadásának rendjét a szervezet számviteli politikájában (bizonylati rendjében), vagy külön szabályzatban érdemes meghatározni, beleértve az igazolás kiadására használt nyomtatvány megjelölését, a kiállító személyét, a kiállítás napjára vonatkozó határidőket.

 

Adományért ajándék?

Sok szervezet ad adományozóinak jelképes ajándékot, megköszönve ezzel adományát.

Vajon meddig számít az ajándék valóban ajándéknak, és mikor ellenszolgáltatásnak, termékértékesítésnek?

Fő szabály szerint adományért ellenszolgáltatás nem várható, az vissza nem követelhető, ellenszolgáltatásnak nem minősülő ajándékot viszont adhat a szervezet adományozójának.

Ellenszolgáltatásnak akkor minősül egy adományozott által az adományozónak adott dolog vagy szolgáltatás, ha annak bekerülési (előállítási) értéke meghaladja az adott évre vonatkozó minimálbér összegének 25%-át (2022-ben 50.000 Ft, 2023-ban 58.000 Ft).

Ez alatt a határ alatt cél szerinti üzleti ajándékként mutathatja ki könyveiben az ajándékot a civil szervezet. Ennek feltétele, hogy az ajándék átadása dokumentált legyen. Ennek formáját szintén a számviteli politikában (bizonylati rend) vagy egyéb szabályzatban érdemes előre lefektetni. Példálózó jelleggel:

 • ha az ajándékok bankkártyával fizetett egyedi adományokhoz kötődnek, az ajándék átadásának bizonylata az ajándék kiszállítását kísérő szállító levél lehet
 • személyes adománygyűjtés esetén egy átvételi nyilatkozatot lehet aláíratni az adományozókkal
 • adományláda mellé kihelyezett szóróajándékok esetén az arról szóló számlához csatolt, a rendezvényhez kapcsolódó ajándékozás tényét lehet rögzíteni stb.

Minden eseménnyel és / vagy ajándékozással egybekötött adománygyűjtéssel kapcsolatban, az adományozónak adott juttatást tekintve a következő kérdéseket kell megvizsgálnia a civil szervezetnek ahhoz, hogy a gazdasági esemény elszámolása és adózása kérdéseit meg tudja válaszolni:

 • nyílt-, vagy zártkörű eseményen történik a juttatás?
 • kik alkotják a juttatásban részesülők körét?
 • mekkora a juttatás értéke, történik-e ellenszolgáltatás?
 • minősíthető-e értékesítésnek az adott ügylet?

 

Adománygyűjtő bál, reggeli, koncert, más esemény szervezése

Ezek az események általában az adományozók megszólításáról, körének bővítéséről, a meglévő adományozókkal való kapcsolat elmélyítéséről is szólnak, de az elsődleges célja, hogy a szervezet a célja megvalósítása érdekében adományokat gyűjtsön. Teljesen mindegy, mi a körítés, ezt nem szabad szem elől téveszteni! Nem a vacsora, a műsor, a szervezés ellenértékét gyűjti be a civil szervezet, hanem adományokat gyűjt, és azt megköszöni egy jóhangulatú rendezvénnyel, ahol az adományozók kapcsolódni tudnak a szervezethez, annak céljaihoz és egymáshoz. Egy ilyen eseménnyel kapcsolatos bevételek sosem lesznek vállalkozási tevékenységnek minősíthetők. Az, hogy a bál bevételeit és költségeit a szervezet hogyan mutatja be könyveiben, nagyban függ az ő kommunikációjától is.

Nyíltkörű rendezvények

A személyi jövedelemadó törvény 1. számú melléklet 8.35. pontja szerint adómentes az egyesület, az alapítvány által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás.

Egy esemény akkor zártkörű, ha azon kizárólag a meghívottak vehetnek részt. Az előzetes regisztráció, az előzetes támogatói jegyek ellenértékének beszedése nem zárja ki a nyíltkörűséget, hiszen egy zárt térben rendezett eseménynél teljesen természetes, hogy létszámkorlátok vannak. Inkább az esemény meghirdetésének körülményei ebben az iránymutatók.

Az adomány bizonylatolása nem tér el az előzőkben bemutatott szabályoktól. Attól függően, hogy az gyűjtőláda útján vagy egyedi adományok formájában, készpénzben vagy számlapénzben jelenik meg, kell a bevételezés számviteli bizonylatát megtervezni. Fontos, hogy a bevétel csak akkor minősülhet adománynak, ha a vendéglátás költségei nem haladják meg a kedvezményezett mértéket (minimálbér 25%-a), ellenkező esetben ellenértékes ügyletnek számít, és akként kell kezelni.

A rendezvény költségei ekkor cél szerinti reprezentációnak minősülnek, ami a civil szervezetek esetén kedvezményezett elbírálás alá esik, azaz csak az éves beszámoló zárása során kell vizsgálni, hogy hogyan alakult annak mértéke az összes ráfordításhoz vagy bevételhez viszonyítva, és ha az meghaladja a kedvezményezett értéket, akkor kell a fölöttes részre az adót és a járulékot megfizetni .

Zártkörű rendezvények

Ha az ügylet a nyújtott szolgáltatások értéke vagy a zárkörűsége miatt ellenértékes ügyletnek (értékesítésnek) minősül, vagy a szervező szeretné szétválasztani a pénzügyeket, és magáért az eseményen való részvételért (belépő, részvételi, regisztrációs) díjat kér, melyből az adománygyűjtő eseménynek a költségeit fedezi, akkor ez a közhasznú tevékenységének az értékesítési bevétele (nettó árbevétele) lesz, az értékesítésre vonatkozó számlázási és forgalmi adó szabályokkal. Ebben az esetben a vendéglátás, a programok költsége igénybe vett szolgáltatás lesz.

 

Tombola játék - adománygyűjtő rendezvényen

Tombolajáték bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül szervezhető bölcsődei ellátást biztosító intézmény és nevelési-oktatási intézmény rendezvényén, ha az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra fordítják.

Mindenki másnak bejelentési és végelszámolási kötelezettsége van. A tombolajáték lebonyolításának szabályairól és a kapcsolódó kötelezettségekről az alábbi linken lehet bővebben olvasni:

https://sztfh.hu/tevekenysegek/szerencsejatek-felugyelet/tombola/