A nem közérdekű céllal önkéntest fogadó szervezeteknek a regisztráció nem kötelező. A Köt alá tartozik az önkéntes tevékenység, ha

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra -
tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,
b) az önkéntes a törvény szerinti valamely juttatásban részesül,
c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,
d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,
e) az önkéntes az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes
állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert,
bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és
házastársát,
f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,
g) az önkéntes kéri az írásba foglalást,
h) valamely jogszabály rendeli el az írásba foglalását

A Köt. szerinti fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek köteles bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat.A bejelentést a miniszter által e célra rendszeresített, megváltozott adattartalmú adatlapon, a törvényben meghatározott iratok csatolásával kell teljesíteni (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fiatalokért Felelős Főosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). A törvény mellékletét képző korábbi bejelentési lap 2013. július 1-jével hatályát vesztette, bejelentés azzal már nem teljesíthető.A  2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt) 14. § szerint az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek hatósági ellenőrizhetősége érdekében az egyes önkéntesek nyilvántartását a fogadó szervezet vezeti, és köteles azt a jogviszony megszűnését követően öt évig megőrizni. Az önkéntesre vonatkozó tényt harmadik személynek csak annak beleegyezésével, vagy törvényben meghatározott esetben közölhet.     Ennek értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Minisztérium) felé nincs az egyes önkéntesekkel, önkéntes szerződésekkel kapcsolatban bejelentési kötelezettsége, utóbbi csak a fogadó intézményekre vonatkozik.  A közérdekű önkéntessel kapcsolatos egyedi személyazonosításra alkalmas iratokat a fogadó szervezet őrzi, a Minisztérium nyilvántartása csak a fogadó szervezetek adatait tartalmazza.

      Az új adatlap letölthető innen:   

    Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges adatlap (PDF) 

    Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges adatlap (DOC)  

    Kitöltési útmutató letölthető innen:

    Kitöltési útmutató az adatlaphoz (PDF)

A nem közérdekű céllal önkéntest fogadó szervezeteknek a regisztráció nem kötelező.

A fogadó szervezet bejelentkezési kötelezettsége civil szervezet és közhasznú szervezet esetén: 

  • A jogszabály szerinti bejelentkezési lap kitöltése és a szervezet képviselőjének aláírása

  • A bejelentkezési lap mellé csatolni kell a létesítő okirat másolatát, és a fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatot (a cégkivonat kivételével) kell csatolni. Amennyiben a civil szervezet/közhasznú szervezet nem csatolja a bejelentő adatlaphoz a bírósági kivonatot, azt a minisztérium hivatalból beszerzi.Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve tevékenységi kör megváltozott. 

  • A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma,Fiatalokért Felelős Főosztály , 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fiatalokért Felelős Főosztálya hatósági feladatként vezeti és tartja karban a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatos fogadó szervezeteket tartalmazó hatósági nyilvántartást. Ennek érdekében működteti a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert, amely biztosítja a fogadó szervezetek számára adataik, elérhetőségük és tevékenységük közzétételét A Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter biztosítja azon megoldásokat, amelyek segítségével gyorsan, egyszerűen, ellenőrizhető módon jeleníthetők meg az adatok :http://kot.emmi.gov.hu/onkentesseg

 

Támogasd a nonprofit.hu-t!

Ha fontos neked, hogy minél több friss, releváns és nélkülözhetetlen tartalom eljusson a civil szervezetekhez, járulj hozzá a nonprofit.hu működéséhez.