• Az alapító neve, lakóhelye (székhelye)
 • Az alapítvány neve
 • Az alapítvány célja
 • Az alapítvány céljára rendelt vagyon mértéke, annak rendelkezésre bocsátásának módja és ideje, valamint annak felhasználási módja
 • Az alapítvány székhelye
 • A Kuratórium tagjai és az alapítvány képviselője vagy képviselői
 • Amikor közhasznú minősítést kér az alapítvány (legkorábban 2. lezárt üzleti évet követően), akkor a közhasznúság kötelező elemei
 • Amennyiben az alapító kijelölte az alapítvány kezelő szervét (kuratórium) akkor az alapítvány képviselőjét is meg kell jelölni.
 • az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítése, határozott időre történő létesítésnél a határozott időtartam;
 • az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai;
 • a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok, a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló volta, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartam, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok; és
 • a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályai.

Az alapító okirat szükség szerint rendelkezik

 • az alapító jogainak meghatározott alapítványi szerv hatáskörébe utalásáról;
 • az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
 • az alapítványhoz való csatlakozásnak vagyoni juttatás fejében történő megengedéséről, annak feltételeiről és a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról;
 • gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kereteiről;
 • az alapítványi szervek hatásköréről és eljárási szabályairól;
 • az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól;
 • az e törvényben nem nevesített alapítványi szervek létesítéséről, eljárási szabályainak meghatározásáról, tagjainak kinevezéséről, visszahívásáról és javadalmazásáról;
 • az alapítvány képviseletének részletes szabályairól, ideértve az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását;
 • a kedvezményezettek körének meghatározásáról, illetve a kedvezményezett személyek megjelöléséről, továbbá a kedvezményezetteket megillető szolgáltatásról és jogokról;
 • az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyona jogosultjának megnevezésről.

Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek nyilváníthatja.