1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a civil szervezetnek, amely részesülni akar az 1 %-ból?

A törvényben pontosan nevesített szervezeteken kívül az alábbi, az 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4.§ (1) bekezdésében megfogalmazott körülmények folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az SZJA1% fogadására a civil szervezet:

  • a civil szervezet formája: egyesület (kivéve párt, biztosító egyesület, munkaadói és munkavállalói érdekképviselet) vagy alapítvány, közalapítvány, melyet
  • a bíróság legalább a rendelkező nyilatkozat évét megelőző két évvel nyilvántartásba vett,
  • székhelye belföldön található,
  • közhasznú tevékenységet végez (függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a bíróságon bejegyzett közhasznú jogállással) és
  • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek)

 

2. Mit tegyen tehát az a civil szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni? Szerepeljen a NAV, regisztrált civil kedvezményezettek listájában!

Figyelem! A már regisztráltak esetén sem elegendő az a tény, hogy a szervezet szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján! 

Ha úgy alakulnak a körülmények, hogy a szervezet nem felel meg a törvényi feltételeknek, így többé nem jogosult az 1% gyűjtésére, a szervezetnek töröltetnie kell magát a kedvezményezetti listáról. 

 

3. Mi történik a felajánlás után, hogyan kapja meg a civil szervezet a felajánlást?

A szervezet számára felajánlott SZJA1%-ok pontos összegéről a NAV értesítést küld, de a kiutalás előtt vizsgálja, hogy van-e adótartozása a szervezetnek, és amennyiben adótartozást talál, csak az azzal csökkentett összeget utalja ki ténylegesen a szervezet bankszámlájára. További info cikkünkben.

A felajánlott összegről szóló értesítéskor egy másik fontos dolog is van, végig kell gondolni, hogy nem váltott-e bankot a szervezet? Él-e még az a bankszámlája, amit – esetenként évekkel ezelőtt – a regisztrációkor bejelentett. Amennyiben változás történt, még ebben a szakaszban is bejelentheti a NAV felé.

Az értesítést követően a NAV legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének szeptember 30. napjáig köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat. (Az utalás nem teljesíthető, amennyiben a nyilatkozatokban felajánlott összeg kedvezményezettenként nem éri el az 1000 forintot.)

 

4. Hogyan tudja meg a civil szervezet, kik ajánlották fel neki 1%-ukat?

A civil szervezetnek lehetősége van megismerni azon felajánlók név- és címadatát, akik a felajánlás megtételekor az adataik kiadásához hozzájárultak. Az adatokat a kizárólag elektronikus úton benyújtható EGYAD adatlapon lehet kérni, ennek részleteiről itt olvashat.

 

5. Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot?

A hatályos SZJA 1% szabályok szerint felajánlott összeg költségvetési támogatásnak minősül, melyet elsősorban közcélú tevékenységekhez szabad felhasználni, azaz azt a szervezet a létesítő okiratában, a cél szerinti tevékenységei között megnevezett, jellegét tekintve közhasznú tevékenységének megvalósítására fordíthatja, melyre hivatkozással a regisztrációját megkérte. A közvetlenül a közhasznú tevékenységhez történő felhasználás mellett a civil szervezetnek lehetősége van arra is, hogy a felajánlott SZJA 1%-ból működésének egy részét fedezze. További információ cikkünkben.

 

6. Milyen nyilvántartást vezessen a civil szervezet az 1% felhasználásáról?

Mivel a felhasználásnak időbeli és a felhasználás jellegét tekintve is korlátai vannak, érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az egyes években kiutalt egyes összegek felhasználását, hogy a KOZ beszámoló elkészítésekor ne érjen senkit meglepetés, ami egy esetleges visszafizetési kötelezettséggel járna. Figyelni kell a KOZ elszámolások és a könyvelés összhangjára, illetve a felhasználás könyvelésben történő elkülönítésére is. Ennek módszereiről az 1% nyilvántartása cikkünkben olvashat tovább.

 

7. Hogyan kell beszámolni az 1% felhasználásáról?

A civil szervezeteknek a KOZ adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról vagy esetleges tartalékolásáról  nyilatkozniuk a NAV felé. Ez azt a célt szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban és külön költségek nélkül tudjanak a civil szervezetek elszámolni.

A kiutalás évszámának utolsó két számjegyével jelzett KOZ nyomtatványt - mely letölthető a NAV honlapjáról - elektronikus úton kell a NAV részére megküldeni a kiutalás évét követő második év május 31-éig. A  NAV a benyújtott elszámolásokat a honlapján teszi közzé itt: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/civil-szervezetek/civil_kedv_elszam

Különleges esetekben (kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése, vagy a regisztráció visszavonása esetén) a civil szervezet soron kívüli beszámolással tartozik, melyet az MKOZ nyomtatványon tud megtenni. 

Jogutóddal való megszűnés esetén az elszámolási kötelezettség átszáll a jogutódra, és az az általános szabályok szerint teljesítendő, ha a benyújtási kötelezettség feltételei fennállnak.

Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb május 31-éig, és azt onnan 1 évig nem távolíthatják el.

A Miniszterelnökség a NAV által továbbított közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján (civil.info.hu) június 30-tól legalább 1 évig ingyenesen teszi közzé. 

Hogy miről, milyen formában kell beszámolni, és mi történik ha elmulasztjuk a beszámoló közzétételét, az 1% felhasználásának közzététele című cikkünkben olvashat tovább.

 

8. A NAV tájékoztatási kötelezettségei

Ha a NAV december 15-ig a rendelkező magánszemélyt határozatban nem értesíti arról, hogy nyilatkozata érvénytelen lenne, és az általa megjelölt kedvezményezett szervezet a NAV internetes honlapján közzétett regisztrált kedvezményezettek listáján szerepel, akkor a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. Ha a rendelkezőnek van KÜNY-tárhelye (Ügyfélkapu), akkor a NAV elektronikus levélben értesíti őt, amikor az általa felajánlott összeget a kedvezményezett szervezetnek átutalták.

Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezett civil szervezettel kapcsolatos körülmény miatt érvénytelennek minősül, akkor a NAV az indok megjelölésével legkorábban a rendelkező nyilatkozat évének november  30-ától értesíti erről a rendelkező magánszemélyt elektronikus vagy postai úton.

Minden év január 1-től a NAV internetes honlapján tájékoztatást nyújt az adott rendelkező évre regisztrált 1%-os kedvezményezettek nevéről, székhelyéről, adószámáról. A beérkezett rendelkező nyilatkozatok feldolgozását követően szeptember 15-ig értesítést küld az adott évi állampolgári felajánlások együttes (a várható kiutalás) összegéről, kedvezményezettenként. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen kiutalásban részesült kedvezményezettekről szóló tájékoztatót a NAV honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza. https://nav.gov.hu/kozadat/egyedi_kozzeteteli_lista/9_Szja_1_1/kimutatas_szja

A NAV szintén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évre valamilyen okból a kedvezményezettek közül kizárt civil szervezetek listáját.

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/kizart_civil

9. NAV ellenőrzési lehetőségei

A kedvezményezettek részére átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek jogszerű igénylését és felhasználását a NAV ellenőrizheti

A jogszabályokban foglalt feltételek nem teljesülése miatti jogosulatlan igénylés vagy a a jogszabályoknak nem megfelelő felhasználás esetén az NAV erről határozatot hoz, és ennek alapján az összeget visszafizetteti.