A civil szervezetek törvényességi felügyeletét a bíróság látja el, a törvényességi felügyeleti eljárás során a bíróság hivatalból vagy kérelemre jár el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki a szervezet gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára, valamint a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére. Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha

 1. a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,
 2. a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
 3. a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a nyilvántartás nem tartalmazza azt, amit a szervezetre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
 4. a szervezet a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
 5. törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

Hivatalból jár el a bíróság, ha

 1. az eljárás lefolytatásának szükségességéről, az arra okot adó körülményről hivatalos eljárása során maga szerez tudomást, vagy
 2. az eljárást más bíróság kezdeményezi.

Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását

 1. az ügyész indítványozza,
 2. jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében a szervezet tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv kéri, vagy
 3. az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket valószínűsíti,
 4. az kéri, akit jogszabály az eljárás kezdeményezésére kötelez.

A bíróság első alkalommal felhívja a civil szervezetet, hogy nyilatkozzon, hpgy a törvénysértést elismeri-e, illetve állítsa helyre a törvényes működést. Ennek eredménytelensége esetén a törvényes állapot helyreállítása érdekében a bíróság az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:

 1. a szervezetet, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a szervezet képviselője adott okot, a képviselőt 10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,
 2. megsemmisíti a szervezet által hozott jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát rendeli el,
 3. ha a szervezet törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, összehívja a szervezet döntéshozó szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására - a szervezet költségére - megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,
 4. ha a szervezet működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható és a szervezet működése vagy más körülmény alapján különösen indokolt - legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki,
 5. a szervezetet megszünteti.