A szponzoráció

Ennek a fogalomnak a tartalmát sem a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabály, sem az adó és számviteli előírások nem határozzák. meg. Valójában egy kettős ügyletről beszélünk. Az ügyletben van támogatás is, de üzleti tartalommal is bír. Azt mondhatjuk a szponzor az üzleti alapú támogató.

A szponzorációs megállapodás egy üzleti megállapodás, a szponzoráló reklám, marketing céljainak megvalósulása érdekében jött létre, és ezzel egyidejűleg szolgálja a másik fél támogatását is. Azonban nem tekinthető a civil szervezetek számára adott adománynak vagy támogatásnak, miután van ellentételezés, hiszen a „támogatott” bemutatja a szponzoráló termékét, szolgáltatását, azaz reklámozza a szponzort.

Akkor is így tekintjük, amennyiben a szponzoráció keretében a támogató nem pénzt, hanem egyéb anyagi javakat és/vagy szolgáltatást ad a támogatottnak.

A szponzorált civil szervezet együttműködési lehetőséget is adhat a szponzorálónak, annak érdekében, hogy a szponzoráló számára bemutatási lehetőséget jelentsen, az ő nevével.

A civil szervezet ebben az esetben vállalkozás típusú szolgáltatást nyújt, a kapott bevétel számára vállalkozási bevétel. A szolgáltatásról számlát kell kiállítani, amennyiben a civil szervezet áfa alany, akkor a szolgáltatásra áfá-t is kell felszámítani. Ekkor a szolgáltatáshoz igénybe vett kiadásokban felmerült előzetesen felszámított áfa le is vonható. A szponzoráló a kapott számlát igénybe vett szolgáltatásként számolja el.

Láthatjuk, hogy a két elszámolást együttesen kell vizsgálni. Amennyiben az, aki a pénzt adja, az ellentételezést vár el, ehhez kapcsolódóan számlát is szükségesnek ítéli, akkor látható, hogy a pénz nyújtója nem tisztán adományt szeretne adni a civil szervezetnek. Ebben az esetben a civil szervezetnél vállalkozási tevékenységnek minősül az adott gazdasági esemény.

 

Nem szponzoráció, és nem is vállalkozás, bár könnyen azonosnak tekinthető, amikor a vállalkozás úgy hirdeti termékét, hogy pl. minden 10. termék megvásárlása esetén annak bevételéből egy adott összeggel egy megnevezett civil szervezetet fog támogatni.

Itt valódi ellentételezés nélküli támogatásnak minősül. Nem maga a támogatott ad ellenszolgáltatást a támogatónak, hanem a termék megvásárlója az, aki támogatja az adott civil szervezetet az adott vállalkozáson keresztül. 

Ez nem vállalkozás a civil szervezet részéről, és a támogató vállalkozás sem költségként számolja el az átadott összeget, hanem ráfordításként. Nem is készül számla a támogatott részéről, számára ez egy egyéb bevétel, mint kapott támogatás.Adomány vagy támogatás

Sokszor felmerül a kérdés, van-e különbség, és ha igen mi a támogatás és az adomány között.

Pontos tartalmi értelmezés nincs, mind a számvitelben és mind az adózásban egyedi meghatározások kapcsolódnak hozzájuk. Ettől függetlenül ezekben is és a mindennapi szóhasználatban is gyakran azonosan, egymás szinonimájaként kezelik őket. 

Példák:

ad. 1. idézet a társasági adó törvényből:

Tao tv. 4. § 1/a.: adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.”

ad.2. idézet a Civil törvényből:

Civil törvény 2. §. 27.: „tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére”

Egy lehetőség a két fogalom elhatárolására:

  • a támogatást általában valamilyen pályázaton vagy egyedi döntés alapján nyeri el a szervezet, valamilyen meghatározott célra, és elszámolási kötelezettség kapcsolódik hozzá. Nem megfelelő elszámolás esetén pedig visszafizetési kötelezettség terheli a szervezetet. 
  • az adománnyal szabadon rendelkezhet a szervezet, konkrét elszámolási kötelezettség nem kapcsolódik hozzá. NEA normatív támogatási lehetőség kapcsolódik az adományokhoz (Civil törvény 2.§ 8a), ezért fontos ezeket külön kezelni, bemutatni és beszámolni a felhasználásukról.

A támogatás lehet visszatérítendő vagy vissza nem térítendő. Ez utóbbi inkább kamatmentes kölcsönnek tekinthető. Az adományok esetén nem értelmezhető, hogy azt úgy adja az adományozó, hogy bizonyos ok bekövetkeztekor vagy elmaradásakor vissza kívánná kérni.